dinsdag 10 mei 2016

Gedeelde kraamkamer

Een van onze (oud)leden stuurde deze week deze foto.Hallo vogelaars,


Even delen met jullie...écht zonder photoshoppen..zie foto hieronder.Boven in het nest ging rustig een witte kwikstaart zitten (op eieren?). Onder ging razendsnel de
winterkoning in en uit om te voeren.


Waar? Binnen in de vogelkijkhut bij de Veenhuizerstukken te Stadskanaal 10 mei j.l.

Bedankt voor de leuke bijdrage Marianca


zaterdag 7 mei 2016

Bree (België): Mariahof - Kempenbroek

Het was een prachtige wandeling in een afwisselend gebied. Het weer was zeer aangenaam en we hebben 72 soorten vogels gespot. Bijzonder waarnemingen waren  de   bonte vliegenvanger, zomertortel, wielewaal, nachtegaal, wulp, oeverloper en vrouwtje bruine kiekendief, dat zich erg goed liet bewonderen.
Jammer dat we op de parkeerplaats een dode bosuil vonden.
In een wei liepen nog 2 hazen.
In de vogelhutten was het niet druk, maar de ijsvogel vloog wel over,  maar ging niet in het zicht van ons zitten.
We hebben genoten van dit mooie gebied ,wat in het voorjaar  zeer de moeite waard is om te bezoeken.

Dit verslag is gemaakt door:  Ton Collart
Totaal aantal waargenomen vogelsoorten: 72

zaterdag 30 april 2016

De Brandt - Udenhout

Vandaag gaat de excursie naar natuurgebied “De Brand” in Udenhout. Het gebied ligt tussen de Drunense Duinen en Udenhout in. Het grondwater komt als kwel aan de oppervlakte en het laagleem zorgt ervoor dat het gebied zelden droog valt. Kenmerkend zijn ook de broekbossen.  We parkeren de auto bij kasteel “De Strijdhoef” aan de Schoorstraat in Udenhout. Natuurgebied “De Brand” betreden we, nadat we ons voorzien hadden van waterdicht schoeisel (dachten we) met veel goede zin. Het weer is goed…de zon doet zijn best om door de wolken te komen….de vogels fluiten al om ons heen….dat wordt een prachtige ochtend! En dat was het ook, ware het niet dat we toch vrij vaak onze neus naar de bodem gericht moesten houden i.p.v. naar boven waar de vogels zijn. “De Brand” is altijd een heel nat gebied, maar na alle regen van de afgelopen weken, was het vandaag wel heel erg nat! Super modderig en soms nauwelijks begaanbaar. Al gauw merkten een aantal van ons dat de schoenen toch niet zo waterdicht waren dan ze dachten. Een nieuw voornemen ontstaat: als geadviseerd wordt om laarzen aan te doen ALTIJD DOEN!! Maar…..wij laten ons door alle nattigheid niet weerhouden en gaan verder het gebied in. Inmiddels schijnt de zon volop en we zien en horen veel vogels!  Gedurende de wandeling zien we niemand. Soms is het zelfs helemaal stil op de vogels na. Heel bijzonder. Verder zien we op veel plekken reeën en aan het eind van de wandeling ook nog een vos die ons afwachtend met gespitste oren aankijkt als hij het pad over wil steken. Wie beweegt het eerst…wij of de vos? Wij dus, met als gevolg dat de vos zich direct omdraait en dezelfde richting  terug gaat als waar hij vandaan is gekomen. Uiteraard hebben we ook veel vogels gezien (zie tellijst) met als hoogtepunt de BLAUWBORST. Mooi zingend in de zon. Prachtig! Het was weer een bijzondere en hele mooie ochtend!  
Dit verslag is gemaakt door: Ineke


Foto's zijn van José


                                                                                                                                        Waarnemingen*                                                                                                                                            j k


Roodkeelduiker

Zeearend

Tortelduif

Fluiter

Parelduiker

Korhoen
x
Koekoek
x
Tjiftjaf

IJsduiker

Patrijs

Kerkuil
x
Fitis

Dodaars

Kwartel

Steenuil
x
Goudhaantje

Fuut

Fazant

Bosuil

Vuurgoudhaantje

Roodhalsfuut

Waterral

Ransuil

Grauwe Vliegenvanger

Kuifduiker

Porseleinhoen

Ruigpootuil

Kleine Vliegenvanger

Geoorde Fuut

Klein Waterhoen

Velduil

Bonte Vliegenvanger

Noordse Stormvogel

Kleinst Waterhoen

Nachtzwaluw

Baardmannetje

Jan Van Gent

Kwartelkoning

Gierzwaluw

Staartmees

Aalscholver

Waterhoen

IJsvogel

Glanskop

Roerdomp
x
Meerkoet

Bijeneter
x
Matkop

Woudaapje

Kraanvogel

Scharrelaar

Kuifmees

Kwak

Grote Trap

Hop

Zwarte Mees

Kleine Zilverreiger

Scholekster

Draaihals
x
Pimpelmees

Grote Zilverreiger

Steltkluut

Grijskopspecht
x
Koolmees
x
Blauwe Reiger

Kluut
?
Groene Specht
x
Boomklever

Purperreiger

Griel
x
Zwarte Specht

Taiga Boomkruiper

Ooievaar

Kleine Plevier
x
Grote Bonte Specht
x
Boomkruiper

Zwarte Ooievaar

Bontbekplevier

Middelste Bonte Specht

Buidelmees

Lepelaar

Strandplevier

Kleine Bonte Specht
?
Wielewaal

Europese Flamingo

Morinelplevier

Kuifleeuwerik

Grauwe Klauwier

Chileense Flamingo

Goudplevier

Boomleeuwerik

Klapekster

Knobbelzwaan

Zilverplevier

Veldleeuwerik

Roodkopklauwier

Kleine Zwaan
x
Kievit

Strandleeuwerik
x
Gaai

Wilde Zwaan

Kanoetstrandloper

Oeverzwaluw
x
Ekster

Taigarietgans

Drieteenstrandloper
x
Boerenzwaluw

Notenkraker

Toendrarietgans

Kleine Strandloper

Huiszwaluw
x
Kauw

Kleine Rietgans

Temmincks Strandloper

Grote Pieper

Roek

Kolgans

Krombekstrandloper

Duinpieper
x
Zwarte Kraai

Dwerggans

Paarse Strandloper
x
Boompieper

Bonte Kraai
x
Grauwe Gans

Bonte Strandloper

Graspieper

Raaf

Sneeuwgans

Kemphaan

Roodkeelpieper
x
Spreeuw
x
Canadese Gans

Bokje

Waterpieper
x
Huismus

Brandgans

Watersnip

Oeverpieper

Ringmus

Rotgans

Poelsnip
?
Gele Kwikstaart
x
Vink
x
Nijlgans

Houtsnip

Engelse Gele Kwikstaart

Keep

Casarca

Grutto

Noorse Gele Kwikstaart

Europese Kanarie

Bergeend

Rosse Grutto

Grote Gele Kwikstaart
x
Groenling

Smient

Regenwulp
x
Witte Kwikstaart

Putter

Krakeend

Wulp

Rouwkwikstaart

Sijs

Wintertaling

Zwarte Ruiter

Pestvogel

Kneu
x
Wilde Eend

Tureluur

Waterspreeuw

Frater

Pijlstaart

Groenpootruiter
x
Winterkoning

Barmsijs

Zomertaling

Witgatje
x
Heggemus

Kleine Barmsijs

Slobeend

Bosruiter
x
Roodborst

Kruisbek

Krooneend

Oeverloper

Nachtegaal

Grote Kruisbek

Tafeleend

Steenloper
x
Blauwborst  !!!

Roodmus

Witoogeend

Grauwe Franjepoot

Zwarte Roodstaart
x
Goudvink  !!

Kuifeend

Middelste Jager

Gekraagde Roodstaart

Appelvink

Toppereend

Kleine Jager

Paapje

IJsgors

Eidereend

Grote Jager
x
Roodborsttapuit

Sneeuwgors

IJseend

Zwartkopmeeuw

Tapuit

Geelgors

Zwarte Zeeëend

Dwergmeeuw

Beflijster

Ortolaan

Grote Zeeëend

Kokmeeuw
x
Merel

Bosgors

Brilduiker

Stormmeeuw

Kramsvogel

Dwerg Gors

Nonnetje

Kleine Mantelmeeuw
x
Zanglijster
x
Rietgors

Middelste Zaagbek

Zilvermeeuw

Koperwiek

Grauwe Gors

Grote Zaagbek

Grote Burgemeester

Grote LijsterWespendief

Grote Mantelmeeuw

Cettis Zanger

 Vos

Zwarte Wouw

Drieteenmeeuw

SprinkhaanzangerRode Wouw

Grote Stern

Snor

Diverse reeen in verschillende formaten

Bruine Kiekendief

Lachstern

Waterrietzanger

formaten (jong en ouder)

Blauwe Kiekendief

Visdief

RietzangerGrauwe Kiekendief

Noordse Stern

Bosrietzanger


?
Havik

Dwergstern

Kleine KarekietSperwer

Witwangstern

Grote Karekiet


x
Buizerd

Zwarte Stern

SpotvogelRuigpootbuizerd

Witvleugelstern

SperwergrasmusVisarend

Zeekoet
?
BraamsluiperTorenvalk

Alk
x
GrasmusRoodpootvalk

Papegaaiduiker
x
TuinfluiterSmelleken
x
Holenduif
x
ZwartkopBoomvalk
x
Houtduif

BladkoninkjeSlechtvalk

Turkse Tortel

Bergfluiter